017 / 878 - 493 dojcinov.zora@gmail.com

Конкурсна документација за ЈН р.бр. 1. (1.3.1) за јул 2019

„ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКOЛA БОСИЛЕГРАД, ул. „Иво Лола Рибар“ бб КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – Адаптација мокрих чворева у установама образовања. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Редни број 1. (1.3.1.) Јул 2019....